חלוקת רכוש בגירושין

לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי
מלאו את הפרטים

עניין משמעותי מאד בתחום הגירושין הוא חלוקת הרכוש אותו צברו בני הזוג במהלך הנישואין. ידע משפטי בהליך החלוקה, הבנה של הכללים בחוק וההתאמה למקרה הפרטי של כל זוג הינם בעלי משמעות רבה מאחר ולהם השפעה רבה על העתיד הכלכלי של כל אחד מבני הזוג.

 

המשמעות של חלוקת רכוש בגירושין

כשבני זוג נשואים מחליטים להיפרד ולהתחיל בהליך גירושין, הם צריכים לפתור עניין חשוב הקיים כמעט אצל כל הזוגות והוא הנושא של חלוקת הרכוש. לבני זוג יש נכסים, את חלקם הם הביאו איתם לחיי הנישואין ואת חלקם צברו במהלכם. ההבחנה בין הרכוש ושיוכו לכל קטגוריה היא חשובה כיוון שהיא המפתח להכרעה לגבי אופן חלוקתו בין בני הזוג.

קיימים נכסים לגביהם תתבצע חלוקה שוויונית בין בני הזוג וקיימים נכסים שאינם יחולקו כלל ביניהם ויישארו בבעלותו של צד אחד, כל זאת על פי הנסיבות והכללים בחוק. בנוסף, קיימות אפשרויות לעריכת הסכמים שונים בין בני הזוג אשר משפיעים על חלוקת הרכוש. לכן, ההיכרות עם הנושא וליווי משפטי מקיף בתחום היא חשובה ביותר.

 

חזקת השיתוף

חזקת השיתוף חלה על זוגות שנישאו לפני התאריך 1.1.1974, המועד בו נכנס לתוקף חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג -1973 וכן על זוגות ידועים בציבור. הכלל בחזקה הוא שכל הרכוש אותו צברו בני זוג במהלך נישואיהם נמצא בבעלותם המשותפת, זאת כאשר מתנהל ביניהם אורך חיים תקין ונראה שהתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף.

המשמעות של החזקה היא שבמקרה בו בני הזוג מחליטים להתגרש הרכוש המשותף יתחלק ביניהם בשווה. עם זאת, החזקה קובעת כי נכסים אשר היו שייכים לאחד מבני הזוג טרם הנישואין או שנתקבלו בירושה או במתנה במהלכם, יישארו אצלו ולא יחלוקו עם בן הזוג. חזקת השיתוף מכירה בהסכם ממון ומאפשר להתנות באמצעותו על הכללים בחוק ולקבוע דרך שונה בחלוקת הרכוש.

 

חוק יחסי ממון

החוק למעשה מסדיר את העקרונות המרכזיים של כלל חזקת השיתוף ומעגן אותם בחוק. עם זאת, על זוגות אשר נשאו לאחר כניסתו לתוקף יחול "הסדר איזון משאבים" אשר קובע שניתן לבצע חלוקה בין הרכוש של בני הזוג רק לאחר סיום נישואיהם או כאשר קיים קרע עמוק בין בני הזוג המוביל להליך פרידה ביניהם, עוד לפני מתן הגט. למרות שהחוק חל רק על רכוש שנצבר במהלך הנישואין, ולא על כזה שנצבר לפניו או שניתן בירושה או במתנה לאחד מבני הזוג, ייתכן ובית המשפט יחרוג מעט מכלל זה, באתם לשיקול דעתו ולנסיבות.

 

הסכם ממון

כאמור, הסכם ממון מהווה מסמך משפטי אשר מסדיר את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג וקובע את השיתוף הכלכלי ביניהם. ההסדר מתייחס למקרה של פרידה של בני הזוג, ומבקש להפריד בין הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג לאורך השנים ולקבוע את הזכויות בנכסים בהתאם לרצונם הפרטני של בני הזוג ולנסיבותיהם. כך למעשה, הסכם ממון מהווה הדרך לחרוג מהלכת השיתוף שבחוק יחסי ממון ולקבוע אופן שיתוף שונה,  בהתאם לרצונם וצרכיהם של בני הזוג. ההסכם מאפשר לזוג 'להגן על הנכסים' ולהעניק ודאות לגביי האופן בו יחולק הרכוש בעתיד ולהתאים אותו לרצון של בני הזוג.

 

הסכם גירושין

גם בהסכם גירושין הצדדים יכולים לערוך ביניהם משא ומתן לגבי חלוקת הרכוש ולהגיע להסכמות, אך להסכם שכזה סיכוי נמוך יותר להתגבש שכן הוא מבוצע כבר בעת הליך הגירושין עצמו, כאשר הצדדים כבר מצויים בסכסוך ולכן ההגעה להסכמות בעניין החלוקה אשר יחרגו מההסדר הקבוע בחוק תהיה קשה יותר.

 

כיצד נערכת ההבחנה בין הנכסים?

חשוב להבין שאופן הרישום של נכס אינו קובע את הבעלות. כלומר, נכס הרשום על שמו של רק אחד מבני הזוג אינו ישויך במועד הגירושין רק לצד הרשום עליו אלא על פי כוונת השיתוף בנכס. למשל, נכס כגון דירה אשר הייתה רשומה רק על שמו של אחד מבני הזוג, אם שני בני הזוג חיו בה לאורך חייהם המשותפים, לשניהם יהיו זכויות בנכס. למעשה, כוונת השיתוף היא הרלוונטית להחשבת הנכס כמשותף על פי "הלכת איזון משאבים". בהתאם לכך, אם יוכח כי לגביי נכס מסוים באופן ישיר לא הייתה כוונת שיתוף ייתכן והוא יוחרג מרשימת הנכסים. זאת בנוסף לכלל אשר אינו מחשיב רכוש הניתן במתנה או בירושה כרכוש משותף.

 

נכסים לעניין חלוקת הרכוש

בין הנכסים אשר יחושבו לצורך החלוקה יכללו דירת המגורים, רכבים, עסקים בבעלות בני הזוג, השקעות, פנסיה, משכורות, פיצויים, מענקים מיוחדים, קרנות, משכנתאות ועוד. חשוב להבין שהשיתוף אינו חל רק על זכויות בנכסים, אלא גם על חובות אותם צברו בני הזוג במהלך השנים. עם זאת, לעתים יהיו חובות אשר יוחרגו מהלכת השיתוף כגון חובות אשר נוצרו כתוצאה מפעילות או עסקה המפרה את חובת הנאמנות של בן זוג אחד לשני, כגון חובות הנובעות מעסקי הימורים, זיוף חתימת בן הזוג וכדומה.

 

כיצד מתבצעת חלוקת הרכוש בגירושין?

למעשה, חלוקת הרכוש בגירושין תתבצע על פי הסכם ממון שנחתם על ידי הצדדים בטרם עת, על פי האמור בחוק יחסי ממון או על פי הסכם גירושין. ההליך של חלוקת הרכוש הוא מורכב ועשוי לעתים לעורר מחלוקות בין בני הזוג ולהוביל לדיונים רבים בין הצדדים, הן באמצעות הליכים חוץ משפטיים כגון גישור והסכמי גירושין הנערכים בנוכחות וליווי עורכי דין והן בהליכי התדיינות בבתי משפט, בה אחד מבני הזוג תובע את חלוקת הרכוש והיא מתבצעת בהתאם לכללים החלקים עליה. בית המשפט שומע את טענות הצדדים והראיות הרלוונטיות ומכריע בהתאם להן ולנסיבות כיצד לבצע את חלוקת הרכוש.

 

ידועים בציבור

ההסדר הקבוע בחוק יחסי ממון אינו חל על בני זוג הנחשבים לידועים בציבור. אך "חזקת השיתוף" אשר נקבעה בפסיקה כן תחול עליהם, בהתאם להוכחת שני תנאים: האחד, כי הצדדים אכן נחשבים לידועים בציבור. השני, כי קיימת כוונת שיתוף אמיתית של הצדדים בנכסים. לאחר הוכחת שני תנאים אלו הנכסים בין בני הזוג יחולקו באופן שוויוני בהתאם לחזקת השיתוף. גם זוגות ידועים בציבור יכולים לערוך ביניהם הסכם ממון על מנת לקבוע דרך חלוקת רכוש בעת פרידה השונה מזו הקבועה בפסיקה, בהתאם לרצונם.

 

חשיבות מעורבות של עורך דין בהליך חלוקת הרכוש

עוד לפני ההחלטה על פתיחה בהליך גירושין חשוב להגיע לפגישת התייעצות עם עורך דין על מנת להבין מה תהינה ההשלכות על הרכוש בגירושין ומהן האפשרויות העומדות לבני הזוג בהתאם לרצונם ונסיבותיהם. ככל ובני הזוג יחליטו על עריכת הסכם גירושין, ליווי משפטי של עורך דין הכרחי בכל שלבי ההסכם. אילו בני הזוג יבצעו את חלוקת הרכוש בבית משפט, כל אחד מן הצדדים יזדקק לייצוג משפטי מנוסה ואחראי על מנת למקסם את זכויותיו בנכסים ולהגיע לתוצאות הרצויות.

חלוקת רכוש בגירושין הוא נושא חשוב ומורכב, על מנת להבין יותר את הנושא ולקבל ייעוץ משפטי מומחה בתחום וליווי מקצועי, תוכלו ליצור קשר עם עורכת הדין הלנה שמחי!

חלוקת רכוש בגירושין
חלוקת רכוש בגירושין

שאלות ותשובות - חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת הרכוש בגירושין, קריטית ומשפיעה על אספקטים רבים בחיי כל אחד מבני הזוג על העתיד הכלכלי שלו. חלוקת רכוש עשויה להרגיש לעיתים לא הוגנת ולהביא כאב רב לחיי הזוג – ולכן יש לה חשיבות אדירה וחשוב לעשות אותה כראוי ותחת הייצוג המתאים.

חלוקת רכוש בגירושין מתבצעת בכמה דרכים בהתאם למצבם של הזוג – ראשית על ידי הסכמי ממון והסכמים קודמים שנחתמו בין השניים לגבי חלוקת הרכוש. שנית דרך חלוקה שוויונית ואיזון משאבים בין בני הזוג בהסכמה, או בסיוע עורכי דין ובית המשפט.

במידה וקיים הסכם ממון אשר עומד בתוקף, הוא יהיה הקובע בעת חלוקת רכוש בגירושין ולפי החלוקה המפורטת בו, תתקיים חלוקת הרכוש. עם זאת לזוגות רבים אין הסכם ממון או שהוא אינו תקף וכולל, ולכן יש צורך בחלוקה בהסכמה או בסיוע בית המשפט.

חלוקת רכוש בגירושין עשויה להיות מורכבת ומלאה במלחמות, הסתרות ממון, וכדומה. לכן ייצוג וליווי של עורך דין לענייני משפחה, המכיר את התחום על בוריו ומעורה בדינים – תסייע משמעותית ותבטיח התנהלות מיטבית במצב הלא פשוט הזה.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader