צוואות וירושות

צוואות וירושות נוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו הן כיורשים והן כמורישים. דיני הצוואות והירושות מסדירים את האופן שבו אדם מעביר הלאה את רכושו לאחר מותו. ירושה נעשית על פי חוק הירושה וצוואה מאפשרת לאדם לקבוע מי יירש אותו לאחר מותו ובאיזה אופן. כאן תוכלו לקבל את כל המידע  שחשוב להכיר:

 

צוואות וירושות בדין הישראלי

בישראל, חוק הירושה תשכ"ה -1965 קובע את הדין בנוגע לצוואת וירושות. למרות שמדובר בנושאים משיקים בעלי דמיון רב, ההסדר החוקי והמסגרת המשפטית של צוואות וירושות הוא שונה. ירושה נעשית על פי דין או על פי צוואה. כאשר הנפטר לא השאיר אחריו צוואה בתוקף בה קבע מה יעשו עם רכושו לאחר מותו, יורשיו של הנפטר יקבעו על פי חוק באמצעות צו ירושה.

 

ירושה

הורשה היא הענקת הרכוש של הנפטר לידי יורשיו אשר מכונה גם "עזבון" וכולל הן את זכויותיו והן את חובותיו של הנפטר. התחום כאמור מוסדר בחוק הירושה שקובע את הכללים בנושא, ככל שלא קיימת צוואה בעלת תוקף שניתנת למימוש באמצעות צו צוואה, היורשים של הנפטר יקבעו על פי ההסדר הקבוע בחוק באמצעות צו ירושה.

 

יורשים על פי דין

סעיף 10 בחוק הירושה קובע מיהם היורשים על פי דין. הקדימויות בין היורשים הוא סדר הקרבה המשפחתית לנפטר. היורשים הראשוניים של אדם הם בן הזוג וצאצאיו. אם אין צאצאים הירושה תעבור להוריו, לאחר מכן לאחיו וכן הלאה. במצב בו אין לנפטר קרובי משפחה, הירושה עוברת לידי מוסד האפוטרופוס הכללי שם היא 'מוקפאת' למספר שנים כדי לאפשר ליורשים שעשויים להתגלות פתאום להופיע. לאחר משך הזמן המוקצב בחוק, הירושה עוברת למדינה.

 

הליך מימוש הירושה

כאשר יורש רוצה לקבל את ירושת הנפטר, כלומר לממש את נכסיו, עליו להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה לקיום צו ירושה. במידה וקיימת צוואה של הנפטר, ייתכן והיא מופקדת בידי רשם הירושה. הדבר יתגלה באמצעות הבקשה ויחולו עליה הכללים הקשורים לצוואה.

צו הירושה מהווה הצהרה בגין היורשים של הנפטר ומה יהיה חלקו של כל אחד בעיזבון. זאת, עוד בטרם התבררו הנכסים הכלולים בעיזבון והיקפם. טווח הזמן בין מועד הבקשה לבין מתן צו הירושה הוא בין חודש לשלושה חודשים.

 

התנגדות למתן צו ירושה

לעיתים ייתכן ויהיו מתנגדים לצו הירושה. הסיבות לכך יכולות להיות מידע על קיומה של צוואה או על יורשים על פי דין שאינם מוזכרים בבקשה לצו. ההתנגדות למתן צו ירושה יכולה להיעשות תוך 14 ימים מיום פרסומה ברשומות או בעיתונות היומית. לאחר הגשת ההתנגדות, נערך לגביה בירור בפני בית משפט לענייני משפחה אשר יכול לפסוק על קבלת ההתנגדות, על דחייתה, או על שינוי הירושה בהתאם לטענות.

 

צוואה

צוואה הינה מסמך בו האדם קובע מי יהיה זה שיירש את נכסיו לאחר מותו, לכל אדם עומדת הזכות לכתוב צוואה בהתאם לרצונו. עריכת צוואה היא עניין נגיש לכולם וכל אדם יכול לערוך אותה בעצמו ללא תשלום.

הבחירה לערוך צוואה הינה בעלת יתרון עצום שכן היא מעניקה לאדם ביטחון לגביי מה שיעשה עם רכושו לאחר מותו. לצוואה יכול להיות גם חלק לא רכושי, בו אדם מעביר מסרים הנוגעים לרגשות, אמונות, וערכים אותם הוא רוצה להנחיל ליורשיו. כל עוד עורך הצוואה חי, הוא יכול לשנות את תוכן הצוואה.

 

הרשאים לרשת על פי הצוואה

בצוואה ניתן להוריש לכל גורם, לרבות אנשים, גופים וארגונים. אדם אשר הורשע בהליך פלילי בשל מעורבות בגרימת מותו של הנפטר לא יוכל לרשת אותו גם אם הוא נזכר בצוואתו. כמו כן, מי שהורשע בפלילים בקשר למעשה אסור הנוגע לצוואה עצמה (העלמה, זיוף וכו') אינו יכול לרשת.

 

הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה

חוק הירושה הסדיר 4 דרכים בהן ניתן לערוך צוואה בעלת תוקף משפט מחייב: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות ובעל פה.

צוואה בכתב יד

בסעיף 19 לחוק הירושה נקבע כי צוואה בכתב יד מחויבת בתאריך ובחתימה בכתב ידו של המצווה. סוג זה של צוואה הוא נפוץ ביותר, אך לעיתים קרובות צוואה זו היא מושא למחלוקות בין יורשי הצוואה. זאת בשל העובדה שהיא נעשית ללא טקס או מעמד מיוחד לעומת צוואה בפני עדים או בנוכחות עורך דין וכדומה, ולכן יהיה קל לערער על אמינותה ועל רצונו החופשי של המצווה בעת כתיבתה.

צוואה בפני עדים

בסעיף 20 לחוק הירושה נקבע שצוואה בעדים תיערך בפני שני אנשים שהמצווה בחר. נוכחות  העדים הינה משמעותית כי היא מוכיחה את האמינות של הצוואה ואת היותה נובעת מרצונו החופשי של המצווה עליה. הדרישה מהעדים היא בסיסית ומחייבת רק עדות לעצם עריכת הצוואה אך לא לתוכן שלה. בנוסף, בצוואה זו אין דרישה לנוכחות של עורך דין. עם זאת, כן מומלצת נוכחות של עורך דין או גורם מומחה בנושא כדי להימנע מטעויות.

צוואה בפני רשות

בסעיף 22 לחוק הירושה נקבע שצוואה בפני רשות נעשית בפני רשות מוסדרת בחוק: רשם הירושה, בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי, ונוטריון. צוואה זו יכולה להיעשות בשני אופנים: המצווה יכול להגישה בכתב לידיו של נציג הרשות או יכול לאמרה בעל פה בפני נציג של הרשות, עם סיום דבריו הנציג יאשר את עריכתה כדין ומסירתה.

צוואה בעל פה

בסעיף 23 לחוק הירושה נקבע שצוואה בעל פה נעשית כאשר אדם הינו גוסס או חש כי קיצו בא – "שכיב מרע", המצווה מוסר אותה בעל פה בפני שני עדים אשר דוברים את שפתו.  על העדים לכתוב זיכרון דברים אודות תוכן הצוואה והנסיבות בהן ניתנה. לאחר מכן, העדים צריכים לפנות בהקדם לרשם הירושה ולהפקיד בידיו את מסמך הצוואה. חשוב להבין שאופן עריכת צוואה זו הוא חריג ונעשה רק בנסיבות של חוסר ברירה, בהיעדר נסיבות מתאימות לצוואה בעל פה לא יהיה לה תוקף משפטי. במידה וחלף חודש ממועד עריכת הצוואה, המצווה עודנו בחיים או הנסיבות לעריכתה חלפו, הצוואה תתבטל.

הליך מימוש הצוואה

הליך מימוש צוואה דומה מאד להליך מימוש ירושה. גם כאן נדרשת פניה לרשם הירושה בבקשה למתן צו קיום צוואה. לאחר הגשת הבקשה היא תפורסם ברשומות או בעיתונות היומית ותחל תקופת הביניים בה תינתן אפשרות להגשת התנגדות לקיום הצוואה. כאשר לא הוגשה התנגדות או כאשר הוגשה ונדחתה, רשם הירושה ייתן צו קיום צוואה. מתן צו זה מאפשר מימוש הצוואה וקבלת רכושו של הנפטר וזכויותיו בהם.

 

התנגדות לצוואה

ניתן להגיש התנגדות לצוואה תוך 14 יום ממועד פרסומה. מעבר לכך, ההתנגדות דרושה אישור מיוחד של בית משפט או רשם הירושה. במצב של התנגדות, יחול בעניינה דיון בבית המשפט לעניין משפחה אשר יכול לצוות על קבלתה, דחייתה וביטול הצוואה באופן חלקי או מלא.

זכות ההתנגדות ניתנת לכל גורם שלישי אשר יש לו עניין לגיטימי בצוואה. הטענות להתנגדות הן מגוונות מאד ויכולות לנוע בין טענות על עריכת הצוואה תחת אונס או כפייה, אי חוקיות הצוואה, פגמים בה, סתירות מהותיות בצוואה ואי בהירותה, זכויות של צד שלישי ועוד.

 

צוואה הדדית

צוואה הדדית מוסדרת בסעיף 8א לחוק הירושה הקובע כי לבני זוג עומדת האפשרות לעריכת צוואות הדדיות אשר מסתמכות אחת על השנייה. צוואה הדדית הינה צוואה הנכתבת על ידי שני בני הזוג ומחייבת את שניהם יחדיו כנהנים ממנה.

הליך מימוש צוואה זו הוא בהתאם לצוואה רגילה, אך יש להבין כי צוואה כזו הינה רגישה יותר ועלולה להיות פתח לניצול לרעה ולכן חלות על ביטולה מספר הגבלות: אם שני בני הזוג עודם בין החיים הביטול פשוט ונעשה באמצעות הודעת ביטול הנמסרת על ידי בן זוג אחד לשני. כאשר אחד מבני הזוג נפטר, בן הזוג הנותר בחיים נדרש לוותר על חלקו בעיזבון לשם ביטולו. במידה והעזבון כבר הועבר, יהיה עליו להשיב את שירש.

איך כותבים צוואה?

ניסוח צוואה הוא אמצעי שמאפשר להגדיר כיצד הרכוש וההון של אדם יחולקו לאחר פטירתו. מי שחשוב לו לוודא מבעוד מועד כי הונו יגיע לידיים הנכונות, יחולק בין יורשיו בצורה הוגנת וכי רצונו יבוא לידי ביטוי באופן ברור במסגרת חלוקת עזבונו – חשוב שיידע איך כותבים צוואה חוקית שתהא תקפה מבחינה משפטית. בשורות הבאות נסביר איך עושים צוואה, איך מממשים אותה, ומה חשיבותו של הסיוע המשפטי בעריכת הצוואה והוצאתה אל הפועל.

 

מהי הדרך המומלצת לכתיבת צוואה – באופן עצמאי או בעזרת עורך דין צוואות וירושות מקצועי?

כתיבת צוואה יכולה באופן עקרוני להתבצע הן על ידי פנייה לעורך דין והן באופן עצמאי. כאשר עריכת צוואה מתבצעת באופן עצמאי וללא סיוע של עו"ד צוואות וירושות, הדבר נעשה לרוב בהינתן הוראות פשוטות ומצומצמות יחסית לחלוקת עזבונו של המצווה, שהסיכוי שיקומו להן התנגדויות הוא נמוך מלכתחילה. כתיבת צוואה מהסוג הזה יכולה להתבצע בכתב היד של המצווה, ובלבד שתשקף בבירור את רצון המוריש במעמד כתיבתה.

 

באילו מקרים כדאי לפנות לעורך דין צוואה וירושה?

בני אדם נוהגים לערוך צוואות כבר מימים ימימה. אין מדובר על נוהג חדש בחברה המערבית ובכלל.  בעבר כתיבת צוואה בעזרת עורך דין או נוטריון היתה שמורה אך ורק לאנשים אמידים במיוחד ובעלי יכולת כלכלית ולכן נחשבה כמותרות. אולם בימינו, הפנייה לעורך דין לעריכת צוואה אינה רק עניין שבשגרה, אלא גם בחירה חיונית ומומלצת במרבית המקרים.

למרבית האנשים יש כיום רכוש בעל ערך כגון נכסי נדל"ן המיועדים לחלוקה בעת פטירתם. הזכויות ברכוש זה נוטות להפוך לסלע מחלוקת לאחר שבעליו של הקניין הלך לעולמו. לכן, כדי לא להשאיר מקום לספקות, טעויות או התנגדויות, מוטב לערוך צוואה באופן מקצועי בעזרתו של עו"ד. כך תוכלו להבטיח שרכושכם וכספיכם יחולקו בהתאם לשיקול דעתכם ולא תותירו דבר ליד המקרה או פתחים מיותרים לפרשנות.

 

על הנסיבות שמצדיקות עריכת צוואה באמצעות עורך דין צוואות וירושות

עריכת צוואה באמצעות עורך דין צוואות היא כדאית כאשר למצווה יש הנחיות מפורטות וספציפיות שחשוב לו לכלול בצוואתו. גם במידה ומדובר בהנחיות סטדנרטיות יחסית לחלוקת רכוש אך מתוכננת חלוקת נכסים וכספים בהיקף גדול ו/או בין כמות גדולה של יורשים.

בכל המקרים הללו, קיים סיכוי לא מבוטל שמי מהיורשים או מי שאינו מופיע במסמך הצוואה כלל, יגישו התנגדות להוראות הצוואה ולקיומה כלשונה. זוהי ההצדקה לעריכת צוואה בעזרתו של עו"ד המלווה על פי דרישות החוק, בעדים שנועדו להקנות למעמד החתימה על הצוואה תוקף חוקי ומחייב, להעיד כי המצווה ניסח וחתם על הצוואה בעודו בריא, כשיר, צלול דעת, ומרצונו החופשי.

 

למה חשוב לשים לב בעריכת צוואה "רגילה"

צוואה הינה מסמך בר תוקף משפטי המתאר באופן מפורט מה יעשה בממונו ורכושו של המצווה לאחר פטירתו. עריכת צוואה רגילה (צוואה ליחיד בניגוד לצוואה הדדית) באופן עצמאי היא אפשרית. אולם ללא מעורבות של עורך דין בתהליך ונוכחות של 2 עדים במעמד החתימה על הצוואה, המסמך עלול להתברר כלא חוקי ובלתי אפשרי למימוש כאשר הזוכים בצוואה ירצו לקיימה.

הדבר נכון במיוחד ככל שכותב הצוואה איננו שולט בדיני הצוואות והירושה בישראל, או אז – במידה ותוגש התנגדות לצוואה, היא עלולה להתבטל בהוראת בית המשפט. לפיכך, גם בעריכתה של צוואה רגילה, מומלץ מאוד להסתייע בשירותיו של עו"ד שיוכל להבטיח כי נוסח המסמך משרת את רצונותיו של המצווה וכי הצוואה תהיה קבילה מבחינה משפטית בבוא העת.

 

מתי צוואה לא תקפה?

ניסוח צוואה כשלעצמו אינו עניין מורכב מאוד – בהינתן שמניין הרכוש והכספים של המצווה ידועים כבר והסוגיה המרכזית היא קביעת זהות היורשים ואופן החלוקה של העיזבון. אולם הלכה למעשה, צוואות רבות נפסלות בבית משפט בהיותן לא תקינות חרף העובדה שנערכו באמצעות עורכי דין. במקרים רבים נובע הדבר מחוסר ניסיונם של העוסקים במלאכה כאשר ישנן מספר סיבות שכיחות לכך שצוואה עלולה להיות מוגדרת כלא תקפה:

היעדר כשירות חוקית של המצווה לעריכת צוואה רלוונטי כאשר המצווה הוא פסול דין, קטין, או במצב פיזי או מנטלי שלא מאפשר להבין את משמעותן של ההוראות במסמך הצוואה במועד עריכתה.
המוריש היה נתון להשפעה בלתי הוגנת הופעלו לחצים על המצווה שנועדו להשפיע על רצונותיו והוראותיו בצוואה כדי להיטיב עם אדם כלשהו המופיע בה או להכניס גורם שלא תוכנן להכנס לצוואה, הצוואה תהיה בלתי תקפה. אותו הדין תקף גם לצוואה שנערכה תחת איומים או בכפייה.
טעות סופרים במסמך הצוואה פגמים צורניים למיניהם בצוואות, כגון שגיאות תחביר ושגיאות כתיב העלולות להוביל לפרשנות שגויה של הצוואה, עלולות לגרום לצוואה להפוך ללא תקפה בחלקה או במלואה, אולם במרבית המקרים ניתן יהיה לבקש לבצע תיקונים צוואה בהוראת בית משפט, ללא צורך בפסילתה המלאה.
אי חוקיות, אי מוסריות של הצוואה או אי יכולת לממשה כלשונה צוואה שכוללת הנחיות המנוגדות לחוק או לכללי המוסר, או הוראות שאינן ברות יישום – תהפוך בטלה או שההוראות הבעייתיות בו תתבטלנה. בהקשר זה מדובר בין היתר על תנאים המחייבים את היורשים באם הם מעוניינים לממש את חלקם בצוואה בתנאים לא הוגנים או מעשיים למימוש. למשל, תנאי המחייב יורש לעבור לחיות בארץ למרות שמרכז חייו הוא בחו"ל כדי שיוכל לקבל את חלקו בעזבון המנוח.
צוואה לטובת גורם שנטל חלק בעריכתה בין אם מדובר בצוואה שבעריכתה מעורב היה קרוב משפחה, בן או בת זוג, או כל אדם אחר שהיה עד לעריכת המסמך – כל הוראותיה תהיינה בטלות, באם הגורם שנוכח היה במעמד ניסוח הצוואה גם נזכר כנהנה בה.
צוואה סתומה מסמך צוואה שאינו מגדיר את זהותם של יורשי המצווה או שקשה להבין מניסוחה מהם הרכוש והנכסים הכלולים בעיזבון, תהיה בלתי תקפה גם היא. 
ביטול הצוואה בידי המצווה במידה והמוריש ערך צוואה חדשה לאחר חתימת מסמך הצוואה המקורי, או שהשמיד את הצוואה, הדבר ייחשב כביטול של הצוואה על ידי המצווה ומכאן שהיא תהיה בלתי תקפה.

 

איך אישור צוואה מתבצע לשם הוצאתה אל הפועל?

על מנת לאשר צוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושות בקשה שנקראת צו קיום צוואה. בקשה זו מוגשת בידי הזכאים המופיעים בצוואה (בעלי הזכויות המנויים בצוואה), לאחר פטירתו של המצווה.

 

חוק הירושה ללא צוואה והבעייתיות הגלומה בו

כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו מסמך צוואה רשמי, הורשת כספיו ורכושו יתבצעו על בסיס חוק הירושה על פי דין. סוגיות כגון סדר היורשים יוסדרו על פי חוקי ירושה ללא צוואה המגדירים מי הם יורשיו החוקיים של המנוח ומה חלקם ברכוש שהותיר אחריו. הבעייתיות בחוק הירושה ללא צוואה טמונה בכך שרצונו של המנוח אינו מתבטא באופן חלוקת עזבונו בדרך זו.

מעבר לכך, הרכוש של נפטר שאין לו קרובי משפחה חיים ולא דאג מראש לעריכת צוואה – יועבר באופן אוטומטי לחזקת המדינה, ויטופל על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. מכך אנו למדים כי ירושה ללא צוואה הינה אלטרנטיבה פחות אטרקטיבית מעריכת צוואה מסודרת. לכן מומלץ לפנות לעו"ד כדי להסדיר את נושא כתיבת הצוואה באופן יזום.

 

על הוצאת צו ירושה ברבנות

בהמשך לאמור לעיל, יצויין כי במצבים שבהם נפטר לא מותיר אחריו צוואה, או שהוא מותיר אחריו צוואה שאיננה תקפה מבחינה משפטית, חלוקת עזבונו מחייבת הוצאת צו ירושה. צו הירושה הינו מסמך משפטי, שנועד לקבוע את אופן חלוקת העזבון של אדם שנפטר בצורה פורמלית.

ככלל, החוק בישראל קובע שהסמכות החוקית להוצאת צווי ירושה, נתונה בידיהן של 2 ערכאות משפטיות והן: הרשם לענייני ירושות או בית הדין הרבני. אף שמרבית הבקשות לקבלת צו ירושה מטופלות כיום במשרד הרשם לענייני הירושה, חשוב לדעת שבהחלט ניתן לבחור בהוצאת צו הירושה ברבנות, ככל שכלל היורשים החוקיים של המנוח מסכימים על כך.

 

סיכום

צוואות וירושות הן עניין חשוב הנוגע לרובנו בשלב מוקדם או מאוחר בחיינו. על מנת לערוך צוואה איכותית בעלת תוקף משפטי חזק ובשביל לממש זכויות בירושה או בצוואה, חשוב לקבל שירות מעורך דין מומחה בתחום ובעל ניסיון מובהק בדיני משפחה אשר יקל על ההליך ויביא לתוצאות מרביות בו. פנו עוד היום לעורכת דין הלנה שמחי לקבלת שירות מעולה בנושא!

צוואות וירושות
צוואות וירושות

שאלות ותשובות - צוואות וירושות

ישנן ארבע דרכים לעריכת צוואה שתתקבל משפטית – צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות המוסדרת בחוק כמו עורך דין, או צוואה בעל פה בפני עדים. רק תחת ארבעת הסוגים האלה, הצוואה תיחשב לתקפה משפטית.

ניסוח צוואה הוא עניין רציני שהולך להשפיע משמעותית על כלל הנכסים והממון שלנו, ועל כל הקרובים שלנו ועתידם – ולכן מומלץ לנסח את הצוואה יחד עם עורך דין לענייני משפחה, שיסייע לנסח אותה בצורה התקנית והמדויקת וילווה את התהליך.

הליך מימוש ירושה, הוא הליך שמתחיל בהגשת בקשה מסודרת לרשם לענייני ירושה, בקשה שמטרתה לקיים את צו הירושה. לאחר מכן הבקשה תיבדק כמו גם קיומה של הצוואה של הנפטר – ולאחר מכן, תיענה הבקשה בחיוב או בסירוב בהתאם לצוואה.

פעמים מסוימות, קרובי הנפטר עלולים לחוש שהצוואה אינה הגיונית או הוגנת, או שהיא נכתבה ונחתמה לפני סכסוך ואירוע שהיה מביא לשינוייה. ישנה אפשרות להגיש התנגדות לצוואה תוך שבועיים מיום פרסומה, לאחר מכן יחול דיון בבית המשפט שידון בבקשה.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

איש מבוגר ובת זוגתו חותמים על מסמך שאיש עם חליפה מציג להם
Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader